Algemene voorwaarden

Voor de firma Aluper, gevestigd te Grote Voort 293A, 8041 BL Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 58685979

Artikel 1-Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten.

1.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

1.3 Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts) persoon die met leverancier een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), waaronder tevens winkelpersoneel wordt verstaan, gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

1.4 Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel de afnemer die een met een consument vergelijkbare positie inneemt en met leverancier een overeenkomst heeft afgesloten. Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing op de consument, tenzij een uitdrukkelijke afwijking daarvan is gemaakt.

1.5 Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk tussen leverancier en afnemer zijn overeengekomen.

1.6Indien leverancier bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met afnemer heeft gemaakt, kan afnemer bij latere overeenkomsten zich nimmer op deze afwijking beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

1.7 Een verwijzing van afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door leverancier nadrukkelijk van de hand gewezen.

1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en afnemer zullen alsdan in onderling overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen. Hierbij zullen zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dienen bij de beoordeling van deze situatie zoveel als mogelijk het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden in acht te worden genomen.

Artikel 2-Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van leverancier, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers en/of werknemers van leverancier, zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van een bevestiging conform het in artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

2.2 Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

2.3 Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden, indien afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, offerte of een gedeelte daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand, nadat deze schriftelijk, binnen 8 (acht) dagen nadat afnemer opdracht heeft gegeven, door leverancier is bevestigd of indien zij binnen 8 (acht) dagen een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de opdracht.

2.5 Indien de bestelling afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende bestelling tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.

2.6 Bij levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste deellevering plaatsvindt.

2.7 Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst door of namens leverancier (via zijn personeel) aan afnemer gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door leverancier binnen 8 (acht) dagen bevestigd worden, danwel doordat leverancier geheel dan wel gedeeltelijk binnen 8 (acht) dagen daaraan uitvoering geeft.

2.8 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat afnemer, uitsluitend ter beoordeling van leverancier, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

2.9 Leverancier is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te leveren, van afnemer zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en overige verplichtingen zal worden voldaan.

2.10 Leverancier is bevoegd om, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte bestelling, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zal leverancier hieromtrent met afnemer overleg voeren. Indien afnemer consument is zullen deze kosten vooraf worden opgegeven.

2.11 Leverancier is gerechtigd zaken onder rembours te leveren.

Artikel 3-Prijzen/verkoopprijzen

3.1 Alle prijzen gelden exclusief BTW en af magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Daarnaast zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, niet bij de prijs inbegrepen: Speciale invoerrechten en/of overige belastingen en heffingen - Speciaal verpakkingsmateriaal en/of emballage - Kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering

3.3 Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, (hulp) materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is leverancier gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen.

3.4 Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens, indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

3.5 Afnemer heeft, in geval de prijsverhoging van een reeds tot stand gekomen overeenkomst meer dan 15% bedraagt van de overeengekomen prijs, het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, in welk geval hij verplicht is het reeds geleverde of gepresteerde naar rato te vergoeden. Voor dat deel blijven de bepalingen van deze voorwaarden geheel van toepassing.

3.6 Indien afnemer consument is, is deze bevoegd te annuleren indien een prijsverhoging zich conform lid 3 voordoet, tenzij de prijsverhoging zich pas drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst voordoet, alsdan is lid 5 van overeenkomstige toepassing.

3.7 Afnemer is verplicht zich te houden aan de door leverancier vastgestelde (minimum) verkoopprijzen van het door haar geleverde, tenzij afnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders met leverancier overeenkomt.

3.8 Indien afnemer het bepaalde in het vorig lid overtreedt, is leverancier gerechtigd alle (nog uit te voeren) leveringsovereenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te staken en de overeenkomst op grond van artikel 7 lid 1 sub b als beëindigd te beschouwen, onverminderd het overig in artikel 7 bepaalde. Daarnaast zijn alle vorderingen van leverancier op afnemer terstond opeisbaar.

Artikel 4-Levering/levertijd

4.1 Bij niet tijdige levering dient leverancier uitdrukkelijk in gebreke te worden gesteld en haar een laatste termijn voor levering te worden gegund.

4.2 Afnemer is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer weigert de product af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld of nalatig is met het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de levering, is leverancier gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van afnemer.

4.3 Afnemer is verplicht (de verpakking van) het geleverde direct bij aflevering op eventuele manco's te controleren ten aanzien van het aantal verpakkingen en zichtbare beschadigingen, danwel deze controle terstond uit te voeren na de mededeling van leverancier dat de zaken ter beschikking van afnemer staan. Eventuele manco's van/aan (de verpakking van) het geleverde welke bij (af)levering aanwezig blijken, dient afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij het plaatsen van een handtekening voor ontvangst van de goederen alle geconstateerde beschadigingen en manco’s te vermelden op de vrachtbrief van de transporteur zodat de transporteur zich later bij een schadeclaim niet kan beroepen op de handtekening van de afnemer voor complete ontvangst in goede staat. De administratie van leverancier is in dit geval bindend.

4.4 Afnemer is daarnaast verplicht om direct na aflevering te controleren of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen overeenkomstig de procedure als beschreven in artikel 9 bij leverancier te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking van deze gebreken, schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te kunnen reageren. Afnemer dient leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

4.5 Afnemer dient geen product te gebruiken waarbij hij eerder een gebrek heeft geconstateerd. Afnemer is verplicht een product waarbij hij een gebrek heeft geconstateerd te bewaren teneinde leverancier in de gelegenheid te stellen om onderzoek te verrichten. De bewaarplicht van de afnemer eindigt nadat de klacht door de leverancier geheel is afgewikkeld.

4.6 Geringe en in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleuren, finish, maat, afweging e.d. geven afnemer nimmer recht enige levering te weigeren.

4.7 Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen), welke leverancier afzonderlijk kan factureren. Afnemer is dan verplicht te betalen conform het gestelde in artikel 12.

4.8 Aan de leveringsplicht van leverancier is voldaan indien de zaken éénmaal aan de afnemer aangeboden zijn. Het door de afnemer of de persoon die deze daarbij vertegenwoordigt ondertekende ontvangstbewijs strekt tot volledig bewijs van levering.

4.9 In geval van niet-afname door afnemer komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van afnemer. Na een periode van vier weken is leverancier gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De kosten van de onderhandse verkoop komen voor rekening van afnemer, onverminderd het recht van leverancier aanspraak te maken op het gestelde in artikel 7.3.

Artikel 5-Overmacht

5.1 In geval van overmacht, waaronder mede wordt verstaan: staking, brand, vergaan van zaken tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, schade bij de verscheping of transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie in- of uitvoerbelemmeringen en alle overige situaties die niet aan leverancier kunnen worden toegerekend en die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal leverancier te harer keuze gerechtigd zijn, hetzij de levertijd met de duur van deze belemmering te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.

5.2 Indien de belemmering niet langer dan een maand duurt, is afnemer niet bevoegd te annuleren. Indien de belemmering langer dan een maand duurt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te annuleren, mits dit per aangetekend schrijven geschiedt en dit schrijven door leverancier vóór de aflevering van het gekochte wordt ontvangen.

5.3 Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 6-Eigendomsovergang

6.1 Tot op het tijdstip waarop afnemer aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van de leverancier.

6.2 Afnemer is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of in eigendom over te dragen. Het is afnemer ook niet toegestaan het geleverde voor gebruik aan derden af te staan, tenzij uit hoofde van zijn bedrijfsuitoefening.

6.3 In geval van doorverkoop door afnemer van (nog) niet, geheel of gedeeltelijk betaalde zaken draagt afnemer reeds nu voor alsdan de uit deze doorverkoop ontstane vordering op diens koper aan leverancier over, waarbij elke overdracht als (deel) betaling zal worden aangemerkt.

6.4 Afnemer is gehouden leverancier de betreffende gegevens van doorverkoop op eerste verzoek van leverancier door te geven, opdat leverancier het verschuldigde rechtstreeks bij de koper van afnemer kan invorderen. Het door deze koper aan leverancier betaalde wordt in mindering gebracht op het door afnemer totaal aan leverancier verschuldigde bedrag.

6.5 Afnemer is gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud tegenover zijn koper te maken als in dit artikel vermeld.

6.6 Wanneer afnemer enige verplichtingen jegens leverancier uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien zich een andere omstandigheid als bedoeld in artikel 7.1 voordoet, is leverancier zonder enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te nemen. Afnemer geeft leverancier bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden alsmede alle overige plaatsen noodzakelijk teneinde deze producten terug te nemen.

6.7 Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van leverancier veilig te stellen.

6.8 In geval leverancier het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst ontbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1.

6.9 Afnemer is verplicht leverancier terstond schriftelijk melding te doen van het feit dat beslag wordt gelegd op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of indien derden rechten doen gelden op hetgeen door leverancier is geleverd, voor zover dit (nog) eigendom is van leverancier, alsmede wanneer enige omstandigheid als bedoeld in artikel 7.1 zich voordoet.

Artikel 7-Opzegging/beëindiging overeenkomst

7.1 Leverancier behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met afnemer onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen of zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, indien: Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, c.q. onder bewind/curatele wordt gesteld, tot liquidatie overgaat of indien er sprake is van een andere omstandigheid waardoor afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Afnemer facturen niet (tijdig) betaalt, dan wel anderszins enige verplichting uit deze of een andere tussen partijen gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven om te vrezen dat afnemer zijn (betalings)verplichtingen niet zal nakomen.

7.2 Bij opschorting of beëindiging van de overeenkomst als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en is leverancier daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of gederfde rente.

7.3 De post "gederfde winst" zal behoudens tegenbewijs van leverancier 25% van de overeengekomen prijs bedragen.

7.4 De post "gederfde rente" zal worden berekend op basis van de op dat moment geldende wettelijke rente.

7.5 Indien leverancier tot opschorting of beëindiging van de overeenkomst overgaat op grond van het in dit artikel bepaalde, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding aan afnemer van schade of kosten die daardoor ontstaan.

Artikel 8-Transport-risico/risico-overgang

8.1 Alle risico’s van transport of van te leveren of geleverde zaken (zoals bijvoorbeeld het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering) berusten, vanaf het moment dat de zaken het magazijn van de leverancier verlaten, bij afnemer. Dit betreft zowel de directe als de indirecte schade, zelfs in geval afnemer vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van afzender zijn.

8.2 Indien afnemer consument is en afgesproken is dat de zaken bij hem worden thuisbezorgd gaat het risico van de te leveren of geleverde zaken pas over bij de feitelijke aflevering.

8.3 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door afnemer is verstrekt, door leverancier als goed ondernemer bepaald. Eventuele specifieke wensen van afnemer inzake het transport en/of de verzending worden slechts uitgevoerd indien deze wensen door leverancier zijn geaccepteerd en de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 9-Reclame

9.1 Reclames/klachten over het geleverde dienen binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van het geleverde door afnemer schriftelijk of per e-mail bij de klantenservice van leverancier te zijn ingediend.

9.2 Klachten over facturen dienen binnen vijf dagen na verzenddatum door leverancier te zijn ontvangen.

9.3 Na het verstrijken van een in 9.1 of 9.2 vastgestelde termijn wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door leverancier in behandeling genomen.

9.4 Het indienen van klachten/reclames ontslaat afnemer nimmer van diens betalingsverplichtingen, het bepaalde in artikel 12 blijft onverkort gehandhaafd.

9.5 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

9.6 Afnemer is niet gerechtigd zaken waarover deze reclameert zonder schriftelijke toestemming van leverancier terug te zenden.

9.7 Indien vastgesteld wordt dat een klacht ongegrond is, komen de kosten van leverancier die hierdoor zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld de onderzoekskosten, voor rekening van afnemer.

Artikel 10-Aansprakelijkheid en garantie

10.1 Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2 De garantie op het geleverde is geheel overeenkomstig en beperkt tot de garantie die de producent van bedoelde zaken daarop verleent.

10.3 Bij breukschade wordt nooit garantie verleend.

10.4 Indien door een product dat een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont schade wordt veroorzaakt aan personen of aan andere zaken, waarvoor leverancier aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.5 De aansprakelijkheid van leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.6 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

10.7 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door haar geleverde producten en diensten, indien blijkt, dat afnemer, c.q. gebruiker/consument: zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften - aan het product andere producten heeft toegevoegd, welke de beoogde werking van het product van leverancier tenietdoet - voor het product van leverancier allergisch is, dan wel allergisch op het product reageert - het product niet op de voorgeschreven wijze heeft bewaard, dan wel het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoeld is het product niet goed heeft onderhouden - het niet-consumptieve product heeft ingenomen - het product heeft gebruikt na de houdbaarheidsdatum - aan leverancier onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt en leverancier van deze gegevens is uitgegaan - het product heeft gebruikt terwijl voor afnemer kenbaar was dat het product een gebrek had.

10.8 Leverancier is tevens nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen ontstaan door of het gevolg van omstandigheden waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, daaronder bijvoorbeeld begrepen extreme weersomstandigheden.

10.9 Leverancier is niet aansprakelijk voor de advisering omtrent toe te passen producten of overige advisering, tenzij sprake is van een separaat met afnemer gesloten adviesovereenkomst waarin afnemer daadwerkelijk een tegenprestatie levert voor de door leverancier uit te voeren advieswerkzaamheden. Mocht leverancier op basis van deze bepaling aansprakelijk zijn voor adviesdiensten, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de uitgevoerde adviesdiensten.

10.10 Indien afnemer consument is gelden voor de aansprakelijkheid van leverancier de wettelijke regels.

10.11 Indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van leverancier, gelden de hierboven opgenomen beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van de leverancier niet.

10.12 Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 11-Retourzendingen

11.1 Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van leverancier niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten die zijn verbonden aan de zending voor rekening van afnemer. Leverancier is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van afnemer (onder derden) op te slaan of zelf ter diens beschikking te houden.

11.2 Retourzendingen die niet zijn aanvaard ontheffen afnemer in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichting.

11.3 Ten aanzien van de werkelijke kosten verbonden aan retourzendingen of kosten voortvloeiend uit naar aanleiding van retourzendingen door leverancier genomen maatregelen, is een gespecificeerde opgave van leverancier voor afnemer bindend, behoudens tegenbewijs.

11.4 De kosten en risico’s van transport van retourzendingen zijn voor rekening van afnemer, behalve in geval deze retourzending plaatsvindt ten gevolge van een fout van leverancier.

Artikel 12-Betaling

12.1 Betaling dient netto-contant bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door leverancier aangewezen bankrekening binnen 8 (acht) werkdagen na levering c.q. factuurdatum. De op de bankafschriften van leverancier vermelde valutadatum geldt hierbij als datum voor betaling. Online betalingen worden uitgevoerd in samenwerking met Intotrust v.o.f..

12.2 Indien het factuurbedrag niet binnen 8 (acht) dagen van afnemer is ontvangen, is afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is dan over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, geldende gedurende de tijd waarin afnemer in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.

12.3 Indien de betaling van de factuur niet binnen de termijn van 8 (acht) werkdagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling jegens afnemer worden genomen, is deze gehouden tot betaling van opeisbare door leverancier te maken (buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen bedrag. Zulks met een minimum van € 125,00 onverminderd eventuele door afnemer krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.

12.4 De door of namens afnemer gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van kosten en rente en daarna van de oudste openstaande facturen, zelfs indien afnemer aangeeft dat de betaling op een latere factuur van toepassing is.

12.5 Indien afnemer met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is leverancier gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van leverancier om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van het hetgeen leverancier op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 7.2.

12.6 Indien afnemer consument is, gelden voor de betaling en incasso van de door leverancier aan afnemer verstuurde factuur de wettelijk vastgestelde regels.

12.7 Leverancier is bevoegd een aanbetaling te vorderen van afnemer voordat de producten waarop deze aanbetaling betrekking heeft worden (af)geleverd.

Artikel 13-Overdraagbaarheid

13.1 Het is afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met leverancier gesloten overeenkomst, over te dragen.

13.2 In afwijking van het in lid 1 bepaalde, is overdracht van rechten en/of verplichtingen alleen mogelijk nadat afnemer leverancier hiervan op de hoogte heeft gesteld en hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier heeft verkregen.

Artikel 14-Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op overeenkomsten gesloten met leverancier is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland zijn woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Ter zake van de uitleg van Internationale handelstermen is de laatste versie van de "Incoterms" zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

14.3 Alle geschillen tussen leverancier en afnemer welke voortvloeien uit overeenkomsten, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de kantonrechter gevestigd in Nederland ter zake een zodanig geschil bevoegd is.

Winkelwagen
Wat onze klanten zeggen
1 beoordeling