Ogólne zasady i warunki


Dla firmy


Aluper, z siedzibą przy Grote Voort 293A, 8041 BL Zwolle, zarejestrowana w Izbie Handlowej w Zwolle pod numerem 58685979

Artykuł 1 - Zastosowanie

1.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, ofert, umów i udzielonych zamówień.

1.2 Tekst holenderski ogólnych warunków jest zawsze decydujący dla ich interpretacji.

1.3 W niniejszych warunkach "kupujący" oznacza każdą osobę (prawną), która zawarła lub chce zawrzeć umowę z dostawcą, a oprócz niego także jego przedstawiciela (przedstawicieli), co obejmuje także personel sklepu, upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli), cesjonariusza (cesjonariuszy) i spadkobiercę (spadkobierców).

1.4 W niniejszych warunkach "konsument" oznacza każdą osobę fizyczną, która nie działa w ramach wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej, lub kupującego, który zajmuje pozycję porównywalną do konsumenta i zawarł umowę z dostawcą. Wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie dotyczą również konsumenta, chyba że dokonano wyraźnego odstępstwa.

1.5 Uzupełnienia i/lub odstępstwa od niniejszych warunków mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie pomiędzy dostawcą a klientem.

1.6 Jeśli dostawca w jakiejkolwiek umowie z Kupującym dokonał odstępstwa od niniejszych warunków, Kupujący nie może powoływać się na to odstępstwo w kolejnych umowach. Odstępstwa od tych warunków muszą być każdorazowo wyraźnie uzgodnione.

1.7 Dostawca wyraźnie odrzuca wszelkie odniesienia Kupującego do jego własnych warunków ogólnych.

1.8 Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków jest w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub unieważnione, wszystkie inne postanowienia niniejszych ogólnych warunków pozostają w pełni obowiązujące. Dostawca i Odbiorca będą wówczas konsultować się ze sobą w celu uzgodnienia nowych postanowień. Czyniąc to, cel i zakres pierwotnych przepisów będzie w jak największym stopniu respektowany.

1.9 Jeżeli pomiędzy stronami powstanie sytuacja, która nie jest uregulowana w niniejszych ogólnych warunkach, to przy ocenie tej sytuacji należy w miarę możliwości uwzględnić cel i zakres niniejszych ogólnych warunków.

Artykuł 2-Oferty, oferty i porozumienia

2.1 Wszystkie oferty i notowania dostawcy, czy to w formie cenników czy w inny sposób, w tym ustne oferty i notowania oraz inne oświadczenia przedstawicieli i/lub pracowników dostawcy, są niezobowiązujące i podlegają potwierdzeniu zgodnie z postanowieniami artykułu 2.4 niniejszych warunków ogólnych.

2.2 Oferta lub oferta wygasa, jeśli produkt, którego dotyczy oferta lub oferta, nie jest już dostępny.

2.3 Dostawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoje oferty lub kosztorysy, jeśli Kupujący może w sposób uzasadniony zrozumieć, że oferta, kosztorys lub jego część zawiera oczywisty błąd lub przejęzyczenie.

2.4 Umowa zostaje zawarta dopiero po potwierdzeniu jej przez dostawcę na piśmie, w ciągu 8 (ośmiu) dni od złożenia zamówienia przez kupującego lub jeśli rozpoczął on realizację zamówienia w ciągu 8 (ośmiu) dni.

2.5 Jeśli zamówienie różni się od oferty zawartej w ofercie lub kosztorysie, dostawca nie jest nim związany. Wówczas umowa nie zostanie zawarta zgodnie z tym odbiegającym zamówieniem, chyba że dostawca wskaże inaczej.

2.6 W przypadku dostawy w kilku częściach, umowę jako całość uważa się za zawartą z chwilą dokonania pierwszej dostawy częściowej.

2.7 Wszelkie późniejsze porozumienia, zobowiązania i/lub zmiany umowy dokonane przez lub w imieniu dostawcy (poprzez jego pracowników) wobec kontrahenta są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez dostawcę w ciągu 8 (ośmiu) dni lub gdy dostawca zrealizuje je w całości lub w części w ciągu 8 (ośmiu) dni.

2.8 Każda umowa jest zawierana pod warunkiem zawieszającym, że kupujący, wyłącznie według uznania dostawcy, wykaże się wystarczającą zdolnością kredytową do pieniężnego wypełnienia umowy.

2.9 Po lub po zawarciu umowy Dostawca ma prawo zażądać od Kupującego zabezpieczenia, że wszystkie zobowiązania płatnicze i inne zostaną spełnione, przed realizacją dalszych dostaw.

2.10 Dostawca jest upoważniony, jeśli uzna to za pożądane lub konieczne dla prawidłowego wykonania dostarczonego zamówienia, do zaangażowania innych osób przy realizacji umowy, których koszty zostaną przekazane Zamawiającemu zgodnie z dostarczonymi ofertami. Jeśli to możliwe i/lub jeśli to konieczne, dostawca skonsultuje się w tej sprawie z kupującym. Jeśli kupującym jest konsument, koszty te zostaną określone z góry.

2.11 Dostawca ma prawo dostarczyć towary za pobraniem.

Artykuł 3-Ceny/ ceny sprzedaży

3.1 Wszystkie ceny są bez podatku VAT i loco magazyn, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

3.2 Ponadto, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena nie obejmuje: Specjalne cła importowe i/lub inne podatki i opłaty - Specjalne materiały opakowaniowe i/lub opakowanie - Koszty załadunku i rozładunku, transportu i ubezpieczenia

3.3 Ceny oparte są na cenach kosztowych obowiązujących w momencie składania oferty. Jeżeli te ceny kosztowe wzrosły z powodu wzrostu cen surowców, materiałów (pomocniczych), części, kosztów transportu, wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych, opłat skarbowych, ceł importowych, kursów walut itp. od dnia złożenia oferty, dostawca ma prawo przenieść ten wzrost na ceny.

3.4 Postanowienia poprzedniego punktu mają zastosowanie również wtedy, gdy te czynniki zwiększające koszty były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy.

3.5 W przypadku, gdy wzrost ceny już zawartej umowy przekracza 15% uzgodnionej ceny, Klient ma prawo rozwiązać umowę bez interwencji sądowej za pomocą listu poleconego, w którym to przypadku jest zobowiązany do proporcjonalnej rekompensaty za to, co już zostało dostarczone lub wykonane. W tej części postanowienia niniejszego regulaminu pozostają w pełni obowiązujące.

3.6 Jeżeli klient jest konsumentem, jest on uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli wzrost cen nastąpi zgodnie z ust. 3, chyba że wzrost cen nastąpi dopiero po trzech miesiącach od zawarcia umowy, w takim przypadku ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3.7 Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania (minimalnych) cen sprzedaży ustalonych przez dostawcę dla dostarczanych przez niego towarów, chyba że kupujący wyraźnie uzgodni z dostawcą na piśmie inaczej.

3.8 Jeśli kupujący naruszy postanowienia poprzedniego paragrafu, dostawca ma prawo przerwać wszystkie (jeszcze nie zrealizowane) umowy dostawy bez interwencji sądowej i uznać umowę za rozwiązaną na podstawie artykułu 7, paragraf 1 pod b, bez uszczerbku dla innych postanowień artykułu 7. Ponadto wszelkie roszczenia dostawcy wobec kupującego stają się natychmiast wymagalne.

Artykuł 4 - Dostawa/termin dostawy

4.1 W przypadku nieterminowej dostawy należy wyraźnie powiadomić dostawcę o zwłoce i wyznaczyć mu ostateczny termin dostawy.

4.2 Klient jest zobowiązany do odbioru produktów w chwili, gdy zostaną mu one udostępnione. Jeżeli kupujący odmówi przyjęcia produktów w momencie ich udostępnienia lub nie dostarczy informacji niezbędnych do dostawy, dostawca ma prawo przechować produkty na koszt i ryzyko kupującego.

4.3 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia (opakowania) dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu pod kątem wad dotyczących liczby opakowań i widocznych uszkodzeń lub do przeprowadzenia tego sprawdzenia natychmiast po powiadomieniu przez dostawcę, że towary są do dyspozycji kupującego. Wszelkie wady (opakowania) dostarczonego towaru, które ujawnią się w momencie dostawy, muszą zostać odnotowane na dowodzie dostawy, fakturze i/lub dokumentach transportowych, w przeciwnym razie reklamacje w tym zakresie nie będą rozpatrywane. Obowiązkiem klienta jest, przy podpisywaniu odbioru towaru, odnotowanie wszystkich zauważonych uszkodzeń i wad na liście przewozowym przewoźnika, tak aby przewoźnik nie mógł później powoływać się na podpis klienta jako na kompletny odbiór w dobrym stanie w przypadku reklamacji. Zapisy dostawcy są w tym przypadku wiążące.

4.4 Zamawiający jest również zobowiązany do sprawdzenia niezwłocznie po dostawie, czy jakość i ilość dostarczonego towaru odpowiada temu, co zostało uzgodnione i czy spełnia uzgodnione przez strony w tym zakresie wymagania. Wszelkie widoczne wady należy zgłaszać dostawcy zgodnie z procedurą opisaną w artykule 9. Wszelkie niewidoczne wady należy niezwłocznie, a w każdym razie w ciągu 14 (czternastu) dni od ich wykrycia, zgłosić dostawcy na piśmie. Powiadomienie musi zawierać jak najbardziej szczegółowy opis wady, tak aby dostawca mógł odpowiednio zareagować. Kupujący musi dać dostawcy możliwość zbadania skargi (lub zlecić jej zbadanie).

4.5 Klientowi nie wolno używać produktu, w którym wcześniej wykrył wadę. Kupujący jest zobowiązany do zatrzymania produktu, w którym stwierdził wadę, aby umożliwić dostawcy zbadanie sprawy. Obowiązek zatrzymania przez kupującego kończy się po całkowitym załatwieniu reklamacji przez dostawcę.

4.6 Niewielkie odchylenia w jakości, ilości, kolorze, wykończeniu, rozmiarze, wadze itp., uważane za dopuszczalne w handlu lub technicznie nieuniknione, nigdy nie uprawniają kupującego do odmowy przyjęcia dostawy.

4.7 Dostawca ma prawo do dostaw w częściach (dostawy częściowe), za które Dostawca może wystawić osobną fakturę. Kupujący jest wówczas zobowiązany do zapłaty zgodnie z postanowieniami art. 12.

4.8 Zobowiązanie dostawcy do dostawy jest spełnione, jeśli towary zostały jednokrotnie zaoferowane kupującemu. Pokwitowanie podpisane przez kupującego lub osobę reprezentującą go w tym zakresie stanowi pełny dowód dostawy.

4.9 W przypadku braku odbioru przez klienta, koszty podróży, magazynowania i inne ponosi klient. Po okresie czterech tygodni dostawca ma prawo do (prywatnej) sprzedaży tych przedmiotów. Koszty sprzedaży prywatnej poniesie kupujący, bez uszczerbku dla prawa dostawcy do powoływania się na postanowienia klauzuli 7.3.

Artykuł 5-Pełnomocnictwo

5.1 W przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym: strajku, pożaru, zepsucia się towarów podczas transportu, szkód spowodowanych przez wodę, działań rządowych, szkód podczas wysyłki lub transportu, zakazu eksportu, wojny, mobilizacji, przeszkód w imporcie lub eksporcie oraz wszystkich innych sytuacji, których nie można przypisać dostawcy, a które uniemożliwiają wypełnienie umowy, tymczasowo lub w inny sposób, dostawca będzie miał prawo, według własnego uznania, do przedłużenia terminu dostawy o czas trwania tej przeszkody lub do anulowania zakupu, o ile dotyczy go ta przeszkoda.

5.2 Jeśli przeszkoda nie przekracza jednego miesiąca, klient nie jest upoważniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli przeszkoda trwa dłużej niż jeden miesiąc, kupujący ma prawo odstąpić od umowy, pod warunkiem, że uczyni to listem poleconym, a list ten wpłynie do dostawcy przed dostarczeniem zakupionego przedmiotu.

5.3 Dostawca jest uprawniony do żądania zapłaty za świadczenie wykonane w ramach realizacji danej umowy przed ujawnieniem się okoliczności powodującej działanie siły wyższej.

Artykuł 6 - Przeniesienie własności

6.1 Do czasu wypełnienia przez Kupującego wszystkich zobowiązań (płatniczych), dostarczone towary pozostają własnością dostawcy.

6.2 Klient nie jest uprawniony do przekazywania dostarczonego towaru osobom trzecim jako zabezpieczenia lub własności. Klientowi nie wolno również przekazywać dostarczonego towaru osobom trzecim do użytku, z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej.

6.3 W przypadku odsprzedaży przez kupującego nieopłaconych (jeszcze) w całości lub w części towarów, kupujący niniejszym ceduje na dostawcę wierzytelność wynikającą z tej odsprzedaży na rzecz swojego kupującego, przy czym każda cesja będzie traktowana jako (częściowa) zapłata.

6.4 Kupujący jest zobowiązany do przekazania dostawcy odpowiednich szczegółów dotyczących odsprzedaży na pierwsze żądanie dostawcy, aby dostawca mógł pobrać należność bezpośrednio od kupującego. Kwota zapłacona dostawcy przez tego nabywcę zostanie odliczona od całkowitej kwoty należnej dostawcy od nabywcy.

6.5 W przypadku odsprzedaży, kupujący jest zobowiązany do dokonania takiego samego zastrzeżenia własności wobec swojego nabywcy, jak wymienione w niniejszym artykule.

6.6 Jeśli kupujący nie wypełni jakichkolwiek zobowiązań wobec dostawcy wynikających z umowy lub nie wypełni ich na czas lub w sposób właściwy, lub jeśli wystąpi inna okoliczność, o której mowa w artykule 7.1, dostawca jest uprawniony do odebrania dostarczonych towarów bez konieczności powiadamiania o zwłoce lub interwencji sądowej. Kupujący bezwarunkowo i nieodwołalnie upoważnia dostawcę z wyprzedzeniem do wejścia do wszystkich miejsc, w których znajduje się własność dostawcy, jak również do wszystkich innych miejsc niezbędnych w celu odebrania tych produktów.

6.7 Klient musi zawsze robić wszystko, czego można od niego rozsądnie oczekiwać, aby zabezpieczyć prawa własności Dostawcy.

6.8 W przypadku, gdy dostawca faktycznie odebrał dostarczony towar, umowa zostaje rozwiązana zgodnie z postanowieniami punktu 7.1.

6.9 Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego powiadomienia dostawcy o fakcie zajęcia towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności lub o dochodzeniu przez osoby trzecie praw do tego, co zostało dostarczone przez dostawcę, o ile jest to (jeszcze) własność dostawcy, jak również o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w artykule 7.1.

Artykuł 7 - Unieważnienie/wygaśnięcie umowy

7.1 Dostawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i bez interwencji sądowej rozwiązania umowy (umów) z Odbiorcą lub zawieszenia swoich zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli: Klient ogłosi upadłość, złoży wniosek o zawieszenie płatności lub zostanie objęty zarządem/powiernictwem, przejdzie w stan likwidacji lub jeśli wystąpią inne okoliczności, w wyniku których Klient nie będzie mógł swobodnie dysponować swoim majątkiem. Klient nie płaci faktur (w terminie) lub w inny sposób nie wypełnia prawidłowo lub terminowo jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z tej lub innej umowy zawartej między stronami. Po zawarciu umowy okoliczności, o których dowiedział się dostawca, dają uzasadnione powody do obaw, że kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań (płatniczych).

7.2 Po zawieszeniu lub rozwiązaniu umowy, o którym mowa powyżej, wszystkie roszczenia wobec kupującego stają się natychmiast wymagalne, a dostawca jest również uprawniony do żądania pełnego odszkodowania za szkody, utracony zysk i/lub utracone odsetki.

7.3 Pozycja "utrata zysku" wynosi 25% uzgodnionej ceny, chyba że dostawca przedstawi dowody przeciwne.

7.4 Pozycja "utracone odsetki" będzie obliczana na podstawie aktualnej w danym momencie stopy odsetek ustawowych.

7.5 Jeśli dostawca przystąpi do zawieszenia lub rozwiązania umowy na podstawie postanowień niniejszego artykułu, nie będzie w żaden sposób zobowiązany do zrekompensowania kupującemu poniesionych w związku z tym szkód lub kosztów.

Artykuł 8 - Ryzyko transportowe/przeniesienie ryzyka

8.1 Wszelkie ryzyko związane z transportem lub z towarami, które mają być dostarczone lub dostarczone (takie jak na przykład ryzyko utraty, uszkodzenia lub obniżenia wartości) ponosi kupujący od momentu opuszczenia przez towary magazynu dostawcy. Obejmuje to zarówno szkody bezpośrednie, jak i pośrednie, nawet w przypadku, gdy kupujący twierdzi, że listy przewozowe, adresy transportowe itp. zawierają klauzulę, że wszystkie szkody transportowe są na rachunek i ryzyko nadawcy.

8.2 Jeżeli kupujący jest konsumentem i uzgodniono, że towary zostaną dostarczone do jego domu, ryzyko dostarczenia lub wydania towarów nie przechodzi do momentu faktycznego dostarczenia.

8.3 Sposób transportu, wysyłki, opakowania itp. w przypadku braku dalszych instrukcji ze strony kupującego, zostanie określony przez dostawcę jako dobrego przedsiębiorcę. Wszelkie szczególne życzenia kupującego dotyczące transportu i/lub wysyłki zostaną zrealizowane tylko wtedy, gdy zostaną one zaakceptowane przez dostawcę, a kupujący zadeklaruje poniesienie dodatkowych kosztów z tym związanych.

Artykuł 9 - Reklama

9.1 Reklamacje/skargi dotyczące dostarczonych towarów muszą być złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do działu obsługi klienta dostawcy w ciągu 8 (ośmiu) dni od otrzymania dostarczonych towarów przez kupującego.

9.2 Reklamacje dotyczące faktur muszą wpłynąć do dostawcy w ciągu pięciu dni od daty wysyłki.

9.3 Po upływie terminu określonego w punkcie 9.1 lub 9.2 uznaje się, że klient zatwierdził odpowiednio dostawę lub fakturę. W takim przypadku reklamacje nie będą już rozpatrywane przez dostawcę.

9.4 Złożenie reklamacji/roszczeń nigdy nie zwalnia Klienta ze zobowiązań płatniczych, postanowienia artykułu 12 pozostają w pełnej mocy.

9.5 Dla celów niniejszych postanowień każda dostawa częściowa będzie traktowana jako oddzielna dostawa.

9.6 Klient nie jest uprawniony do zwrotu przedmiotów, co do których zgłasza reklamację, bez pisemnej zgody Dostawcy.

9.7 Jeśli zostanie stwierdzone, że skarga jest nieuzasadniona, koszty poniesione w związku z tym przez dostawcę, takie jak koszty dochodzenia, ponosi kontrahent.

Artykuł 10 - Odpowiedzialność i gwarancja

10.1 Jeśli dostawca ponosi odpowiedzialność, to jest ona ograniczona do tego, co zostało uregulowane w niniejszym postanowieniu.

10.2 Gwarancja na dostarczone towary jest w pełni zgodna i ograniczona do gwarancji udzielonej na nie przez producenta tych towarów.

10.3 W przypadku uszkodzeń spowodowanych stłuczeniem, gwarancja nigdy nie zostanie udzielona.

10.4 Jeśli produkt, który ma wadę konstrukcyjną, materiałową lub produkcyjną, spowoduje szkody na osobach lub innych przedmiotach, za które dostawca ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialność ta będzie ograniczona do kwoty faktury za zamówienie lub przynajmniej do tej części zamówienia, do której odnosi się odpowiedzialność.

10.5 Odpowiedzialność dostawcy jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty wypłaconej przez jego ubezpieczyciela w danym przypadku.

10.6 Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie. Dostawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym np. szkody następcze, utratę zysków i utraconych oszczędności.

10.7 Dostawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki dostarczanych przez siebie produktów i usług, jeśli okaże się, że klient, c.q. użytkownik/konsument: nie przestrzegał instrukcji obsługi - dodał do produktu inne produkty, co niweczy zamierzone działanie produktu dostawcy - jest uczulony na produkt dostawcy lub reaguje alergicznie na produkt - nie przechowywał produktu w zalecany sposób, użył produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony nie konserwował odpowiednio produktu - połknął produkt nie nadający się do spożycia - użył produktu po upływie terminu ważności - dostarczył dostawcy nieprawidłowe i/lub niepełne informacje, a dostawca oparł się na tych informacjach - użył produktu w czasie, gdy kupujący wiedział, że produkt ma wadę.

10.8 Dostawca nigdy nie ponosi również odpowiedzialności za szkodliwe skutki spowodowane lub wynikające z okoliczności pozostających poza kontrolą Dostawcy, w tym np. ekstremalnych warunków pogodowych.

10.9 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo w zakresie produktów do zastosowania lub inne doradztwo, chyba że istnieje umowa konsultacyjna zawarta oddzielnie z Klientem, w której Klient faktycznie zapewnia wynagrodzenie za pracę konsultacyjną, która ma być wykonana przez Dostawcę. Jeżeli dostawca ponosi odpowiedzialność za usługi doradcze na podstawie niniejszego postanowienia, odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty faktury za wykonane usługi doradcze.

10.10 Jeśli kupujący jest konsumentem, odpowiedzialność dostawcy podlega przepisom ustawowym.

10.11 Jeżeli szkoda jest wynikiem działania umyślnego lub rażącego zaniedbania ze strony dostawcy, powyższe ograniczenia dotyczące odpowiedzialności dostawcy nie obowiązują.

10.12 Po upływie okresu gwarancji wszelkie koszty naprawy lub wymiany obciążają Klienta.

Artykuł 11 - Przesyłki zwrotne

11.1 Przesyłki zwrotne nie są dozwolone bez uprzedniej zgody dostawcy. Jeśli mimo to wystąpią, wszystkie koszty związane z przesyłką ponosi kupujący. W takim przypadku Dostawca ma prawo przechować towar na koszt i ryzyko Klienta (pod osobami trzecimi) lub samemu zatrzymać towar do dyspozycji Klienta.

11.2 Przesyłki zwrotne, które nie zostały przyjęte, w żaden sposób nie zwalniają Klienta z obowiązku zapłaty.

11.3 Jeśli chodzi o rzeczywiste koszty związane z przesyłkami zwrotnymi lub koszty wynikające z działań podjętych przez dostawcę w wyniku przesyłek zwrotnych, wyszczególnione oświadczenie dostawcy będzie wiążące dla kupującego, z zastrzeżeniem dowodów przeciwnych.

11.4 Koszty i ryzyko transportu przesyłek zwrotnych ponosi kupujący, z wyjątkiem sytuacji, gdy taki zwrot następuje z winy dostawcy.

Artykuł 12-Płatności

12.1 Płatność musi być dokonana netto w gotówce przy dostawie lub poprzez wpłatę lub przelew na konto bankowe wskazane przez Dostawcę w ciągu 8 (ośmiu) dni roboczych od daty dostawy lub faktury. Jako termin płatności obowiązuje data waluty widniejąca na wyciągach bankowych dostawcy. Płatności online realizowane są we współpracy z firmą Intotrust v.o.f..

12.2 Jeśli kwota faktury nie zostanie otrzymana od Klienta w ciągu 8 (ośmiu) dni, Klient będzie w zwłoce z mocy prawa. Klientowi należą się wówczas odsetki od kwoty faktury w wysokości 1,5% miesięcznie, obowiązujące w czasie zwłoki Klienta, przy czym czas ten liczony jest w pełnych miesiącach.

12.3 Jeśli zapłata za fakturę nie zostanie otrzymana w ciągu 8 (ośmiu) dni roboczych od daty wystawienia faktury i jeśli zostaną podjęte kroki prawne w celu uzyskania zapłaty od kontrahenta, będzie on zobowiązany do pokrycia (dodatkowych) kosztów sądowej windykacji poniesionych przez dostawcę, które są ustalone na poziomie minimum 15% kwoty do zapłaty. To z minimum 125,00 € bez uszczerbku dla wszelkich kosztów proceduralnych płatnych przez kupującego zgodnie z orzeczeniem sądu.

12.4 Płatności dokonywane przez Klienta lub w jego imieniu służą w pierwszej kolejności rozliczeniu kosztów i odsetek, a następnie najstarszych zaległych faktur, nawet jeśli Klient wskaże, że płatność dotyczy późniejszej faktury.

12.5 Jeśli kupujący nie wywiąże się z płatności za dostawę częściową, dostawca będzie miał prawo zawiesić pozostałe zamówienia na dostawy, które mają być jeszcze zrealizowane, o okres, w którym kupujący pozostawi niezapłaconą należną (częściową) fakturę, bez uszczerbku dla prawa dostawcy do ostatecznego zakończenia dostaw po zawiadomieniu o zwłoce i do żądania zapłaty tego, co dostawca ma w tym czasie do zarzucenia, bez uszczerbku dla prawa dostawcy do odszkodowania zgodnie z postanowieniami artykułu 7.2.

12.6 Jeśli kupujący jest konsumentem, płatność i odbiór faktury wysłanej przez dostawcę do kupującego podlega zasadom określonym przez prawo.

12.7 Dostawca ma prawo zażądać od Klienta zaliczki przed dostarczeniem produktów, których ta zaliczka dotyczy.

Artykuł 13 - Przenośność

13.1 Kupujący nie może przenieść swoich praw i/lub obowiązków wynikających z umowy zawartej z dostawcą.

13.2 W przeciwieństwie do postanowień punktu 1, przeniesienie praw i/lub obowiązków jest możliwe wyłącznie po poinformowaniu dostawcy przez kupującego i uzyskaniu jego wyraźnej pisemnej zgody.

Artykuł 14 - Prawo właściwe i spory

14.1 W przypadku umów zawartych z dostawcą obowiązuje prawo holenderskie, nawet jeśli strona stosunku prawnego ma siedzibę za granicą. Wyklucza się możliwość zastosowania Wiedeńskiej Konwencji Sprzedaży.

14.2 W odniesieniu do interpretacji międzynarodowych warunków handlowych obowiązuje najnowsza wersja "Incoterms" opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (I.C.C.).

14.3 Wszelkie spory pomiędzy dostawcą a kupującym wynikające z umów będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Zwolle, w Holandii, chyba że sąd kantonalny w Holandii jest właściwy dla takiego sporu.

Shopping Cart
Co mówią nasi Klienci
1 opinia